«Passatges Metropolitans» 3F · Un passatge com a intercanviador metropolità · L’Hospitalet de Llobregat

Concurso de ideas impulsado por el Area Metropolitana de Barcelona

close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star